Tín Nguyện Chuyên Trì Danh Hiệu Phật (tập 1)

TÍN NGUY?N CHUYÊN TRÌ DANH HI?U PH?T

(Trích l?c t? Kinh Ph?t Thuy?t ??i Th?a Vô L??ng Th? Trang Nghiêm Thanh T?nh Bình ??ng Giác )

Ng??i gi?ng:      Lão Hoà Th??ng T?nh Không

??a ?i?m:            H?c Vi?n T?nh Tông Úc Châu

Th?i gian:           Ngày 03 tháng 03 n?m 2006

**************

Kính th?a ch? v? pháp s?, ch? v? ??ng tu, xin m?i ng?i! M?i xem Ph?m th? hai m??i b?n: Ba B?c Vãng Sanh, ch??ng Th??ng Ph?m Vãng Sanh.

? Ph?n tr??c chúng ta ?ã h?c t?p qua phát tâm B? ??, ti?p theo kinh v?n là “nh?t h??ng chuyên ni?m A Di ?à Ph?t”. Lão c? s? Hoàng Ni?m T?, t?i trong Chú gi?i Kinh Vô L??ng Th?, tr??c tiên Ngài ?ã trích d?n Kinh A Di ?à Y?u Gi?i nói cho chúng ta bi?t là, trong toàn b? Ph?t pháp thì Trì Danh Hi?u Ph?t là pháp th?ng t?t nh?t, viên ??n nh?t. Nh?ng l?i khai th? này r?t là quan tr?ng, khi?n cho chúng ta tr??c tiên chân th?t xây d?ng quan ni?m chính xác. Quý v? ??u bi?t trong Ph?t pháp thì T? Bi Vi B?n, Ph??ng Ti?n Vi Môn [t? bi làm g?c, ph??ng ti?n làm c?a]. Không ch? là Thích Ca Mâu Ni Ph?t n?m x?a khi còn t?i th? gi?ng kinh h?n 300 h?i, thuy?t pháp 49 n?m ??u là pháp ph??ng ti?n, mà th?m chí ??n tám t??ng thành ??o, vô s? th? hi?n v?n là pháp ph??ng ti?n. R?i kh?i ph??ng ti?n thì không có Ph?t pháp. Ph?t pháp là thông qua ph??ng ti?n khi?n cho chúng ta t? trong pháp ph??ng ti?n mà ng? nh?p, r?i kh? nh?p pháp chân th?t. Pháp chân th?t là ?o?n d?t ngôn ng?, di?t n?i tâm h?nh, ch? có th? nói là c?nh gi?i không th? ngh? bàn. Vi?c này chúng ta không th? không bi?t. Không ch? là Thích Ca Mâu Ni Ph?t nh? th?, mà m??i ph??ng ba ??i t?t c? ch? Ph?t, B? Tát c?ng không h? ngo?i l?. Chúng ta ?ã hi?u rõ ?ây là pháp môn th?ng t?t và viên ??n nh?t, l?i nói v?i chúng ta bi?t ?ây là pháp môn ??n gi?n và ?n ??nh. ?? cho chúng ta tu t?p ti?n l?i thì ph?i ??n gi?n, ph?i d? dàng, n?u r?t ph?c t?p, r?t khó kh?n thì chúng ta h?c không d? dàng nh? v?y, mà ph?i ??n gi?n d? dàng, h?n n?a còn ph?i ?n ??nh thì quy?t ??nh ???c thành t?u. ?ây là pháp môn gì v?y? ??i s? Ng?u Ích nói v?i chúng ta là Tín-Nguy?n chuyên trì Ph?t hi?u. Chân th?t là ??n gi?n.

Cho nên trong Vãng sanh truy?n, T?nh ?? Thánh Hi?n L?c cho ??n ngay chính chúng ta trong ??i này th?y r?t nhi?u ng??i ni?m Ph?t có t??ng lành vãng sanh. Vì sao h? ???c thành t?u? Vì h? có Tín Nguy?n Chuyên Trì Ph?t Hi?u. N?m x?a tôi ? t?i Singapore, lão Lâm tr??ng c?a C? S? Lâm là c? s? Tr?n Quang Bi?t, ông b? b?nh trong m?t th?i gian dài, khi b? b?nh ông không th? làm vi?c nh?ng tinh th?n v?n r?t t?t, ??u óc r?t minh m?n và ông mu?n nghe kinh. Vì ông c? ??i h? trì Ph?t pháp nên không có th?i gian chuyên tâm nghe kinh, nh? vào c? duyên b? b?nh này mà m?i ngày có th?i gian ?? nghe kinh.

Ông ??n C? S? Lâm l?y ??a kinh mà tôi gi?ng, ng??i nhà c?a ông nói v?i tôi, lão c? s? m?i ngày nghe kinh 8 gi? ??ng h?, ngoài nghe kinh ra thì ni?m Ph?t su?t hai n?m không h? gián ?o?n. Có m?t hôm, ông nói v?i Lý M?c Nguyên, ông mu?n vãng sanh. C? s? Lý nói v?i ông, hi?n t?i ông không th? ?i vì nhân s? c?a C? S? Lâm ch?a ?n ??nh, ông nh?t ??nh ph?i tr? th? thêm vài n?m n?a. Ông c?ng ?ã ??ng ý. Tr?i qua thêm ???c hai n?m, t?c là ông ?ã m?i ngày nghe kinh ni?m Ph?t ???c b?n n?m, thì ông xin t? ch?c lâm tr??ng c?a C? S? Lâm, nh??ng cho Lý M?c Nguyên. Lúc này ??o tràng C? S? Lâm c?ng ?ã ?n ??nh. Ông bi?t tr??c gi? vãng sanh, ông c?ng không nói v?i m?i ng??i, d??ng nh? là mùng 8 tháng 3, tôi không còn nh? rõ ngày nào, ông vi?t ngày gi? ? trên mi?ng gi?y, vi?t m??i m?y l?n nh? v?y, ng??i trong nhà c?ng không dám h?i ông, c?ng không bi?t ?ó là nói ??n vi?c gì, vì sao ông l?i vi?t nhi?u l?n nh? v?y?

??n ngày hôm ?ó, qu? nhiên ông ?i vãng sanh thì ng??i trong nhà m?i bi?t ???c là ba tháng tr??c ông ?ã vi?t ra ngày tháng mà chính ngày hôm ?ó ông vãng sanh. Trong su?t th?i gian b?n n?m, ông m?i ngày nghe kinh 8 gi?, ngoài th?i gian nghe kinh ra thì ông tín nguy?n ni?m Ph?t, chuyên trì danh hi?u Ph?t nên vãng sanh ???c t? t?i nh? v?y. D??ng nh? tr??c m?y ngày ông vãng sanh, ông có ??n  tìm tôi và tôi ?ã quy y cho ông, ?i?m l? r?t t?t. sau khi vãng sanh r?i còn có m?t nhóm oan gia trái ch? ??n C? S? Lâm xin nghe kinh và quy y, chúng tôi ??u làm cho h?. S? c?m ?ng không th? ngh? bàn. ?ây là vi?c g?n ?ây mà chúng tôi chính m?t th?y ???c. Cho nên ?ây là pháp môn ??n gi?n ?n ??nh, ?ây là vi?c th?t không ph?i là gi?.

??i s? Ng?u ích l?i nói v?i chúng ta: công ??c danh hi?u không th? ngh? bàn. Danh hi?u này chính là ??c hi?u trong t? tánh c?a chúng ta v?n s?n ??y ??. Trong ph?n tr??c ?ã gi?i thi?u v?i các v? là “T? tánh Di ?à, duy tâm T?nh ??”,  ?ây là nói v? lý lu?n. Lý lu?n th?u tri?t r?i thì ??i v?i ph??ng pháp tu h?c pháp môn này s? không có hoài nghi, b?n s? r?t hoan h?, r?t an vui mà n? l?c tu h?c. N?u b?n h?i, chúng ta n? l?c tu h?c pháp môn này thì th?i gian bao lâu m?i có th? thành t?u? Tôi h?c Ph?t ?ã 55 n?m, ?em 55 kinh nghi?m nói v?i các v?, thông th??ng ??u là 3 n?m, r?t ít nhi?u h?n 5 n?m. Ho?c có th? b?n nói b?n h?c Ph?t ?ã ???c 20 n?m 30 n?m r?i nh?ng vì sao không có m?t chút thành t?u nào? ?ó là vì công phu c?a chính b?n không có l?c.

V? vi?c này, khi tôi m?i h?c Ph?t, lão s? th??ng hay nói v?i tôi là ph?i thông ??t lý lu?n thì s? không có hoài nghi, ph??ng pháp chính xác thì tín tâm c?a b?n ??y ??, không th? không bi?t lý lu?n và ph??ng pháp. Lý lu?n ph?i h?c t? ?âu? h?c t? kinh giáo. Cho nên ? th?i ??i này, chúng ta nh?t ??nh ph?i nghe kinh. Ng??i th?i x?a có th? không nghe kinh, vì sao v?y? vì h? thành th?t. T?i vì sao ngày nay chúng ta ph?i nghe kinh? b?i vì chúng ta không thành th?t. Không thành th?t chính là ngh? t??ng lung tung, v?ng ni?m quá nhi?u, khi?n cho công phu c?a chúng ta không có l?c. Vì sao không có l?c? vì trong lúc ni?m Ph?t có xen t?p v?ng ni?m. B?n ngh? l?i xem, ni?m Ph?t là chuyên trì danh hi?u, cái ch? chuyên ?ó chúng ta ch?a làm ???c thì nh?t ??nh ph?i nghe kinh. Cho nên m?c ?ích c?a nghe kinh, h?c giáo là giúp chúng ta ?o?n nghi sanh tín, d?ng ý là ngay ch? này. N?u nh? chúng ta không có hoài nghi, không có v?ng ni?m xen t?p, thì có th? không c?n nghe kinh, ni?m m?t câu Ph?t hi?u thì thành công r?i.

Các v? th?y, kinh ?i?n c?a Ph?t giáo có b? ??i T?ng Kinh, b?n ??n ??i gi?ng ???ng chúng ta mà xem, trong ??i gi?ng ???ng c?a chúng ta có m??i lo?i ??i T?ng Kinh phiên b?n khác nhau. B?n xem, kinh ?i?n mênh mông nh? bi?n, nhi?u ??n nh? v?y, nh?ng nh?ng gì Ph?t d?y có ph?i nhi?u ??n nh? v?y không? Ph?t d?y ??n gi?n nh?t chính là b?n ch? A Di ?à Ph?t, thêm vào hai ch? Nam Mô. Nam Mô c?ng là ti?ng Ph?n, ý ngh?a là cung kính, c?ng có ngh?a là quy y, trên th?c t? danh hi?u chính là b?n ch?. ??i s? Liên Trì c? ??i ni?m Ph?t, ch? ni?m b?n ch? này. Có ng??i th?nh giáo v?i Ngài cách ni?m Ph?t nh? th? nào? Ngài d?y ng??i ni?m sáu ch?. Ng??i ta h?i Ngài, còn Ngài thì ni?m nh? th? nào? Chính ta ch? ni?m b?n ch? A Di ?à Ph?t. Ng??i khác li?n h?i Ngài t?i vì sao Ngài ni?m ch? có b?n ch? còn Ngài d?y ng??i khác ni?m sáu ch?. Ngài nói, vì ng??i khác ch?a ch?c chân th?t phát tâm c?u vãng sanh nên thêm vào hai ch? Nam Mô thì t?t. ?ây chính là l? ti?t thông th??ng c?a Trung Qu?c chúng ta, trên danh t? c?a ng??i thêm vào hai t? tôn kính, ?ó là l?i khách sáo, tôn kính. Nam Mô có ý ngh?a c?a tôn kính, l? kính, quy y. Trên kinh ?i?n Ph?t d?y chúng ta chuyên trì danh hi?u, danh hi?u chính là b?n ch? A Di ?à Ph?t, Nam Mô không ph?i là danh hi?u. Ngài nói ta ngay ??i này quy?t ??nh c?u sanh T?nh ?? nên không c?n nói l?i khách sáo, nên không c?n ni?m Nam Mô, ch? ni?m b?n ch? thì càng ??n gi?n h?n.

Ng??i ta h?i Ngài cái gì là Ph?t pháp? Ngài tr? l?i: A Di ?à Ph?t.  Ngài ?ã tr? l?i m?t cách tròn ??y cho h? r?i. Trong t?t c? tôn giáo, t?t c? h?c thu?t trong th? gian thì ??n gian nh?t, d? dàng nh?t, chân th?t ?n ??nh nh?t ch? có b?n ch? này. B?n ?i ?âu mà tìm ???c ch??! Th? nh?ng ??i s? ?n Quang v?n d?y chúng ta ni?m sáu ch? là do nguyên nhân gì v?y? vì t? s? r?t t??ng t?n các ng??i ni?m Ph?t có mi?ng mà không có tâm, ch? là k?t cái thi?n duyên v?i Ph?t A Di ?à. Các v? ph?i nên bi?t, vi?c này ?n t? ?ã nói r?t nhi?u, nói ???c r?t t??ng t?n là k? c? pháp th? gian hay xu?t th? gian, thành t?u hay không chính là ? hai ch? “Thành” và “Kính” này. Chân thành cung kính là ?i?u quan tr?ng nh?t trong t?t c? pháp th? gian và xu?t th? gian. M?t ph?n thành kính thì ???c m?t ph?n l?i ích, hai ph?n thành kính thì ???c hai ph?n l?i ích, m??i ph?n thành kính thì ???c m??i ph?n l?i ích. N?u không có tâm thành kính thì c? pháp th? gian và pháp xu?t th? gian ??u không th? thành t?u. Th?y giáo d?a vào ph??ng pháp gì ?? ch?n h?c trò?

T? x?a ??n nay, th?m chí ??n n??c ngoài, chân th?t thi?n tri th?c ch?n ng??i truy?n pháp, chính là h? xem ? h?c trò này có tâm thành kính hay không, có m?y ph?n tâm thành kính? N?u nh? có m??i ph?n tâm thành kính thì kh?ng ??nh con ng??i này là pháp khí. Các ph??ng di?n khác kém m?t chút c?ng không quan h? gì, có th? h?c, có th? b?i d??ng. Tâm thành kính là c?n b?n, ?ây c?ng chính là tâm B? ?? mà phía tr??c ?ã nói. N?u không có tâm thành kính thì dù t?t c? ch? Ph?t ?ích thân d?y b?n c?ng không th? d?y ra ???c. Vì sao v?y? vì b?n không th? ti?p nh?n. Ch? có thành kính m?i có th? ti?p nh?n l?i d?y. Cái ??o lý này b?n ph?i hi?u, ???ng nhiên càng hy v?ng chính chúng ta có th? làm ???c.

Tôn s? tr?ng ??o ph?i b?i d??ng t? nh?, càng nh? càng t?t. Khi tôi còn nh?, tôi h?c ch? là khi 3 tu?i, ph? thân d?y cho tôi, m? tôi thì không bi?t ch?. Khi tôi 5-6 tu?i thì ??n tr??ng t? th?c ? nông thôn. Hôm vào h?c ? t? th?c, ?n t??ng c?a tôi c? ??i c?ng không phai nh?t. Tôi nh? cha tôi mang theo l? v?t ?? t?ng cho th?y giáo. Chúng tôi ??n tr??ng t? th?c. Tr??ng t? th?c ? trong m?t cái t? ???ng, m?t cái t? ???ng th? thân b?ng quy?n thu?c chúng tôi, trên cùng là bài v? c?a Kh?ng Lão Phu T?, ch? bên trên tôi ??u nh?n bi?t, ?ó là “??i Thành Chí Thánh Tiên S? Kh?ng T? Chi Th?n V?”. Tôi nh? ???c r?t rõ ràng, cha tôi d?n tôi dâng h??ng lên th?n v? này, ??i v?i bài v? c?a Kh?ng T? hành l? tôn kính nh?t là tam quy c?u kh?u th? [ba qu? chín l?y]. Sau khi l?y Kh?ng T? xong, cha tôi m?i th?y ng?i trên gh?, th?y ng?i ? bên d??i phía tr??c c?a bài v? Kh?ng T?, cha tôi h??ng d?n tôi h??ng ??n th?y c?ng hành l? tam qu? c?u kh?u th?. Chúng tôi còn nh? ??n nh? v?y, xem th?y cha mình cung kính ??i v?i th?y giáo nh? v?y, còn dám không nghe l?i th?y hay sao? còn dám không ti?p nh?n giáo hu?n hay sao? Tôi ngh?ch ng??m ? tr??ng h?c b? th?y giáo x? ph?t, ?ánh vào lòng bàn tay, ph?t qu?; khi v? nhà ???ng nhiên v? m?t r?t khó coi vì b? x? ph?t r?i, cha m? li?n h?i b? th?y giáo tr?ng ph?t r?i ph?i không? Ngày hôm sau cha m? tôi ??a tôi ?i h?c, c?m t? ??i v?i th?y giáo, c?m t? th?y giáo ?ã h?t lòng giáo hu?n. Th?y giáo cùng gia tr??ng k?t h?p m?t thi?t v?i nhau, cha m? d?y chúng ta tôn s? tr?ng ??o, th?y giáo d?y chúng ta ph?i hi?u thu?n cha m?, anh em th??ng yêu nhau, thì s? d?y h?c m?i thành t?u ???c nh? v?y.

?ây g?i là tiên nh?p vi ch?. T?c là t? nh? tôi ?ã ti?p nh?n cách giáo hu?n này nên c? ??i ??u theo nh? v?y mà làm. ?ây là c? ??i c?a tôi còn h??ng ???c lo?i giáo d?c nh? v?y. Tôi thân c?n tiên sinh Ph??ng ?ông M?, hy v?ng ??n tr??ng ?? nghe ông gi?ng d?y. Tôi quen bi?t v?i th?y b?ng cách t? gi?i thi?u mình, tôi vi?t m?t lá th?, t?c là tôi vi?t m?t bài v?n ch??ng g?i ??n th?y, xin th?y ch? giáo và mong th?y ch?p nh?n cho tôi có th? ??n tr??ng ?? d? thính các bu?i gi?ng d?y c?a th?y. M?t tu?n sau thì th?y tr? l?i th?, th?y h?n tôi ??n nhà ?? g?p m?t. Nhà th?y ? s? 60 ???ng C? Linh là ký túc xá c?a ??i h?c ?ài Loan. Tôi ?ã ??n nhà th?y ?? g?p th?y. Sau khi g?p m?t nói chuy?n, th?y nói v?i tôi, chú không nên ??n tr??ng h?c, th?y nói tr??ng h?c hi?n t?i tiên sinh không gi?ng tiên sinh, h?c trò không gi?ng h?c trò, chú ??n tr??ng h?c ?? nghe gi?ng thì chú s? tràn tr? th?t v?ng. Tôi nghe l?i nói này c?m giác gi?ng nh? n??c l?nh t??i lên ??u, th?y giáo ?ã c? tuy?t tôi r?i, không còn chút hy v?ng nào, c?m th?y r?t ?au lòng, bi?u l? bên ngoài th?y giáo c?ng nhìn th?y ???c. Sau cùng th?y nói v?i tôi, th?y nói, hay là nh? v?y s? t?t h?n, c? m?i ch? nh?t hàng tu?n, chú ??n nhà c?a tôi, tôi s? d?y chú hai gi?. Cho nên tôi h?c tri?t h?c v?i th?y là ? cái bàn nh? t?i phòng khách nh? trong nhà c?a th?y, m?t ng??i d?y cho m?t ng??i.

N?u các v? mu?n h?i là do nguyên nhân gì mà v?n không h? quen bi?t, ch?a h? qua l?i, t?i vì sao ng??i l?i d?y cho tôi nh? v?y? Các v? ph?i nên bi?t, không gì khác h?n là thành kính, tôi có m??i ph?n thành kính và th?y ?ã nhìn th?y ???c. N?u nh? tôi làm th?y giáo thì tôi c?ng s? ngh? r?ng, có ???c m?t h?c trò mu?n h?c chân thành ??n nh? v?y, n?u tôi không d?y h? thì tôi có l?i v?i h?. Chính là d?a vào tâm tôn s? tr?ng ??o nên th?y ?ã ??c bi?t d?y cho tôi. Vào lúc ?ó, tôi hoàn toàn không h? bi?t gì v? th?y Ph??ng, tôi ch? bi?t th?y là m?t v? giáo th? c?a Tr??ng ??i h?c ?ài B?c, là v? giáo th? gi?i nên t? trong n?i tâm sanh ra tâm ng??ng m?, không h? bi?t th?y là th?y giáo c?a t?ng th?ng T??ng Gi?i Th?ch. Tôi theo th?y hai m??i m?y n?m th?y c?ng không h? nói, n?u nh? tôi bi?t th?y là th?y giáo c?a t?ng th?ng T??ng thì ngay ??n ??ng g?n c?ng không dám, làm sao mà dám ?i tìm th?y. ??n khi th?y viên t?ch, khi Ngài qua ??i, ? trong bu?i l? truy ?i?u, ông Thái Hi?u Ngh?a ??c v? cu?c ??i c?a ông thì tôi m?i bi?t ???c lão t?ng th?ng cùng T??ng Kinh Qu?c ??u là h?c trò c?a ông. ?ây là m?t v? th?y th? nh?t.

V? th?y th? hai, ng??i giúp tôi ti?p xúc ???c v?i Ph?t pháp là ??i s? Ch??ng Gia. ??i s? Ch??ng Gia c?ng t? bi gi?ng nh? lão s? Ph??ng, ch? nh?t m?i tu?n ??u d?y cho tôi hai gi? ??ng h?. Tôi li?n h?c v?i Ngài ba n?m nh? m?t ngày mãi cho ??n khi Ngài vãng sanh. V? th?y sau cùng d?y cho tôi là C? S? Lý B?nh Nam, tôi theo th?y m??i n?m, th?y ??i v?i tôi c?ng r?t xem tr?ng  c?ng không vì nguyên nhân gì khác. Tôi lúc ?ó không có m?t xu ti?n nào cúng d??ng ??i v?i ba v? th?y này, lúc ?ó nghèo kh? ??n cùng c?c, chính mình ?n c?m mà còn khó kh?n, th?y giáo nhi?t tâm nh? v?y d?y tôi, không gì khác h?n chính là hai ch? Thành Kính này. Ng??i mà các th?y ti?p xúc r?t nhi?u, t?i vì sao ??c bi?t ?ãi ng? ??i v?i tôi nh? v?y còn ng??i khác thì không ???c nh? v?y? B?n ph?i nên bi?t, chân th?t là không duyên không c?, không có b?t k? m?t quan h? nào, mà chính là tâm thành kính. ?i?u th? nh?t trong Ph? Hi?n H?nh Nguy?n là L? Kính Ch? Ph?t, chúng ta m?i có th? h?c Ph?t ???c. Thông th??ng ng??i h?c Ph?t ngày nay, cho ??n h?c trò ??n tr??ng ?? c?u h?c, tôi th?y h? hoàn toàn không có tâm thành kính, ??ng tu h?c Ph?t ho?c là tín ?? tôn giáo khác còn có m?t s? ng??i có tâm thành kính, nh?ng so v?i th?i ??i ngày tr??c thì xu?ng c?p ??n m?c tr?m tr?ng. V?y thì làm sao có th? thành t?u? T? ch?c d?y h?c là m?t vi?c t?t, nh?ng có th? thành t?u ???c nhân tài hay không thì r?t là khó nói.

Cho nên ti?n ?? c?a th? gi?i này, ?ích th?c khi?n cho ng??i bi quan. Tuy v?y, trong tình hu?ng này chúng ta ch? có th? nói là “t?n nhân l?c m?i tri thiên m?ng”, m?i vi?c ??u mong c?u Tam B?o gia trì, c?u t? tông gia trì; ngoài ?i?u này ra, tuy?t ??i không ph?i là s?c ng??i chúng ta có th? làm ???c. Cho nên chúng ta nh? vào giáo hu?n c?a Ph?t, B? Tát, Thánh hi?n d?y “tri k? b?t kh? vi nhi vi chi”, có th?i gian c?a m?t ngày thì chúng ta c? g?ng làm m?t ngày, có ???c m?t c? h?i thì quy?t không b? qua, “t?n nhân l?c m?i tri thiên m?ng”. Chính mình không h? ngh? ???c hay m?t, ?ây chính là trong Ph?t pháp ?ã nói: làm mà không làm, không làm mà làm, nên không h? c?m th?y kh? c?c, không h? h?i h?n, không h? thoái chuy?n. M?i ngày công vi?c c?a chính mình là ??c kinh, thâm nh?p giáo hu?n c?a thánh hi?n. Chúng ta nh?t ??nh ph?i tuân theo l?i Ph?t d?y cho chúng ta là vì ng??i di?n nói, còn ??i v?i chính mình thì m?i ngày th? trì ??c t?ng, an vui không bi?t m?t mõi.

??i v?i ng??i không lu?n là ? gi?ng ???ng ho?c là ?ang khi nói chuy?n riêng, hai ng??i ba ng??i, ??u là luôn ? n?i ??o, không có l?i th?a. Thích Ca Mâu Ni Ph?t gi?ng kinh thuy?t pháp 49 n?m, chúng tôi th? h?i ???c, không lu?n là vào lúc nào, không lu?n là ? tr??ng h?p nào, không lu?n g?p b?t c? ng??i nào, Ph?t gi?ng nói cho h? nghe ??u là kinh ?i?n, ghi chép l?i l?i nói c?a Ph?t chính là kinh ?i?n. Ph?t không có hý lu?n, Ph?t không có l?i th?a. ?ây là Ph?t bi?u di?n ?? cho ng??i ??i sau xem. Chúng ta xem hi?u r?i thì ph?i ch?m ch? h?c t?p, không lu?n là vào lúc nào, luôn l?y chánh pháp d?y ng??i, dùng pháp chân th?t lìa kh? ?? giúp ?? ng??i khác, thì ?ó g?i là Ph?t pháp.

Cho nên t?t c? ch? Ph?t, Nh? Lai ?ã nói ra pháp môn vô l??ng vô biên ??u là t? A Di ?à Ph?t, ??u t? cái kh?i ?i?m này mà d?n kh?i ra. T?t c? pháp quy k?t ??n sau cùng chính là A Di ?à Ph?t, b?n ngh? xem, A Di ?à Ph?t tôn quý ??n ch?ng nào. ?áng ti?c là ng??i nh?n bi?t ?i?u này r?t ít, ng??i ni?m danh hi?u này thì r?t nhi?u nh?ng h? không bi?t ???c s? tôn quý ??n ch? cùng t?t c?a danh hi?u này. Câu danh hi?u này bao g?m h?t t?t c? pháp th? gian và pháp xu?t th? gian, d?ch thành ý ngh?a c?a Trung Hoa là vô l??ng giác, vô l??ng trí. Vô l??ng chính là t?t c? pháp th? gian và pháp xu?t th? gian. ?ây là danh hi?u tánh ??c c?a t? tánh. Th? gi?i C?c L?c có m?t v? tánh ??c hi?n hi?n viên mãn, hay nói cách khác trong t? tánh trí tu? viên mãn, ??c n?ng viên mãn, t??ng h?o viên mãn, Ngài th?y ??u hi?n hi?n ra h?t. V? này ???c g?i là A Di ?à Ph?t. Thành th?t mà nói, các ch? Ph?t Nh? Lai ? trên lý lu?n thì Ph?t Ph?t ??o ??ng, không hai không khác, th? nh?ng trên m?t s? thì t?t c? ch? Ph?t v?n là có khác bi?t.

S? khác bi?t c?a các Ngài là ? ch? cái nguy?n phát ra t? n?i nhân ??a là khác nhau, cho nên trên qu? ??c li?n có khác bi?t; trên ?o?n ch?ng thì hoàn toàn nh? nhau, không h? có chút khác bi?t, nh?ng nguy?n l?c thì không nh? nhau. Nh?ng s? và lý này chúng ta t? m? mà t? duy thì không khó hi?u. Ngày nay ??ng tu chúng ta r?t nhi?u, ng??i h?c Ph?t r?t nhi?u, ng??i tu T?nh ?? r?t nhi?u, nh?ng nguy?n l?c c?a m?i ng??i không nh? nhau, có ng??i có nguy?n l?c là vì t? l?i, vì l?i ích m?t ?oàn th? nh?, vì l?i ích m?t ph??ng, vì l?i ích m?t ch?ng t?c, th?m chí vì l?i ích c?a ??a c?u chúng ta. Còn A Di ?à Ph?t kh?i tâm ??ng ni?m là vì t?n h? không kh?p pháp gi?i. Tâm nguy?n này r?t là r?ng l?n. Cho nên Th? Tôn d?y chúng ta ni?m Ph?t, m??i ph??ng ch? Ph?t c?ng d?y chúng ta ni?m Ph?t, khuyên chúng ta c?u sanh T?nh ??. Cõi T?nh ?? này là T?nh ?? c?a t? tánh, là pháp tánh ??, chúng ta tr? v? v?i pháp tánh ??, m?t chút mê tín c?ng không có. M??i pháp gi?i Y Chánh Trang Nghiêm là pháp t??ng ??. ??ng tu ?ã h?c qua duy th?c thì li?n bi?t, m??i pháp gi?i y chánh trang nghiêm là duy th?c s? bi?n, th? gi?i Tây Ph??ng C?c L?c cùng  th? gi?i Hoa T?ng là duy tâm s? hi?n, không h? bi?n t??ng.

M??i pháp gi?i chính là pháp gi?i nh?t chân, chính là C?c L?c và Hoa T?ng, nh?ng nay ?ã bi?n t??ng, hình t??ng b? bi?n ??i thành m??i pháp gi?i. M??i pháp gi?i càng h??ng xu?ng thì bi?n ??i càng x?u ?i so v?i chân t??ng, càng h??ng lên trên thì càng g?n v?i C?c L?c và Hoa T?ng, tuy là bi?n ??i nh?ng m?c ?? bi?n ??i không l?n; xu?ng ??n thiên ??o, nhân ??o, súc sanh, ng? qu?, ??a ng?c thì s? bi?n ??i càng l?n. S? vi?c chính là nh? v?y. Cho nên ??i ??c x?a m?i nói, T?nh ?? chính là cõi này, cõi này chính là T?nh ??, Di ?à chính là tâm ta, tâm ta chính là Di ?À, chân tâm chính là Di ?à. Chân tâm v?n d? ??y ?? vô l??ng trí, vô l??ng giác. ??c Ph?t d?y chúng sanh vì sao không tính công? vì không có công gì ?? tính, vì b?n thành Ph?t t?c là quay v? l?i v?i t? tánh, t?t c? ??u là v?n có, ngoài trí tu? ??c t??ng trong t? tánh v?n có ra thì không có m?t thêm th? nào. Khi b?n ?ang mê ho?c ?iên ??o, l?u l?c ? sáu cõi ba ???ng, thì trí tu? ??c t??ng trong t? tánh c?a b?n c?ng không h? gi?m ?i chút nào. ?ây là lý, là chân t??ng s? th?t.

Trên Kinh Bát Nhã nói, ph?i luôn luôn rõ ràng, luôn ph?i t??ng t?n th?c t??ng các pháp, thì sau ?ó m?i bi?t t? tôn tr?ng mình. Ta ph?i tôn tr?ng chính mình, tôn tr?ng tánh ??c c?a chính mình, ph?i tôn tr?ng ng??i khác, tôn tr?ng tánh ??c c?a ng??i khác, vì tánh ??c c?a ng??i khác cùng tánh ??c c?a ta là nh? nhau, tánh ??c c?a chúng ta cùng tánh ??c c?a Nh? Lai c?ng là nh? nhau. Con ng??i hi?u ???c t? tôn tr?ng mình, t? yêu th??ng chính mình, thì sau ?ó m?i có th? yêu th??ng, kính tr?ng ng??i khác. ?ó g?i là ??i t? ??i bi. Cho nên ??i s? Ng?u Ích v?a m? ??u Kinh A Di ?à Y?u Gi?i, ?ã ?em nh?ng th? này nói ???c rõ ràng t??ng t?n, nói thông su?t th?u ?áo. Chúng ta nghe r?i n?u chân th?t là ?ã n?m ???c c??ng l?nh Ph?t pháp, thì ??i này có lý nào mà không thành t?u! Tôi ngay ??i này ???c pháp h? sung mãn là tôi r?t c?m kích lão s? Ph??ng, th?y ?ã ?em Ph?t pháp gi?i thi?u cho tôi, th?y nói: “H?c Ph?t là h??ng th? cao nh?t c?a nhân sanh”. Nay tôi ??t ???c r?i. Trong gi?ng ???ng c?a chúng ta, di ?nh c?a lão s? th?y ??u ??t tr??c m?t tôi, khi tôi ??c sách ??i di?n v?i th?y, khi tôi gi?ng kinh d?y h?c c?ng ??i di?n v?i th?y, m?i ni?m ??u không quên ân ??c c?a th?y.

N?u không có ch? d?n c?a th?y, không có giáo hu?n c?a th?y thì c? ??i này c?a tôi s? kh? không nói ra l?i, làm gì ???c an vui nh? th? này, làm gì có th? có pháp h? xung mãn, th??ng sanh tâm hoan h?. Nh? th?y d?y b?o, cho nên tôi sâu s?c th? h?i ???c hai câu danh ngôn c?a c? thánh tiên hi?n Trung Qu?c: “tu thân vi b?n, giáo h?c vi tiên”. T?c là, ??i v?i chính mình tu thân làm g?c, ??i v?i bên ngoài thì tr??c tiên là d?y h?c. D?y h?c chính là b? thí, là pháp b? thí thù th?ng nh?t. Ch? này m?i ng??i ??u xem th?y ? trong kinh giáo, Ph?t tán thán ??i v?i pháp b? thí là “b? thí b?y báu b?ng ??i thiên th? gi?i ??u không th? sánh ???c công ??c ?em b?n câu k? trên kinh Ph?t nói cho ng??i khác nghe”. L?i nói này là th?t, không h? h? d?i. Dù b?n có ???c b?y báu trong ??i thiên  th? gi?i, nh?ng ch?a ch?c gì th?t an vui. Th? nh?ng trong b?n câu k? này mà khai ng? thì cái an vui ?ó, b?y báu ??i thiên th? gi?i quy?t không th? so sánh ???c. B?i vì sau khi b?n có ???c b?y báu trong ??i thiên  th? gi?i r?i, b?n v?n không th? thoát kh?i sáu cõi luân h?i, th?i gian b?n h??ng th? có h?n, sau khi h??ng th? xong, b?n v?n ph?i ch?u kh? ch?u n?n; còn n?u ?ã ng? b?n câu k? c?a Ph?t pháp r?i thì m?t ng? t?t c? ng?, s? tri?t ng? c?u cánh viên mãn, v?y b?y báu làm sao có th? so sánh, không ch? sáu cõi ba ???ng không có mà m??i pháp gi?i c?ng không có, chân th?t là ???c ??i t? t?i.

Cho nên ??i s? Ng?u Ích d?y chúng ta, d?y ng??i tu pháp môn T?nh ?? ph?i nên ch?p trì danh hi?u làm chánh h?nh, không c?n tu thêm quán t??ng và tham c?u. Quán t??ng và tham c?u ??u thu?c v? Tánh tông và Thi?n tông, nên không c?n ph?i h?c nh?ng th? này. ??ng h?nh, ??ng là ??ng giáo. Quán t??ng, tham c?u, v.v… r?t nhi?u ph??ng pháp tu hành khác không c?n ??n, vì trong câu Ph?t hi?u này ?ã bao hàm h?t tám v?n b?n ngàn pháp môn. Có c?n ph?i h?c thêm nh?ng th? khác hay không, có c?n ph?i xem thêm hay không? Không c?n thi?t. Cho nên nói, pháp môn ni?m Ph?t là ??n gi?n nh?t, th?ng t?t nh?t, ??n gi?n d? dàng ??n t?t ?i?m, th?ng t?t nhanh g?n ??n t?t cùng.

Ni?m Ph?t thì trong tâm ph?i có Ph?t (tâm này chính là tâm B? ??, là chân tâm), trong nguy?n ph?i có Ph?t, trong gi?i ph?i có Ph?t, trong hành ph?i có Ph?t. M?t ti?ng A Di ?à Ph?t này ?ã ??y ?? c? Tâm-Nguy?n-Gi?i-Hành. Nghe nh? v?y thì chúng ta li?n hi?u rõ t?i vì sao r?t nhi?u ng??i ni?m Ph?t không có l?c, vì h? mi?ng ni?m A Di ?à Ph?t nh?ng trong tâm-nguy?n-gi?i-hành ??u không có Ph?t, t?c là không có tâm B? ??, không có 48 nguy?n, không hi?u rõ ??i v?i chân t??ng s? th?t, không có hành trì nh? Ph?t, B? Tát ?ã hành trì. Mi?ng tuy là ni?m Ph?t nh?ng thi?u ?i th?c ch?t, không có tín tâm. Ph?i có tâm, t?c Tâm-Nguy?n-Gi?i-Hành, tâm mi?ng ph?i t??ng ?ng. Cho nên nói: m?t ni?m t??ng ?ng m?t ni?m Ph?t, ni?m ni?m t??ng ?ng ni?m ni?m Ph?t, thì ?ó th?t là bi?t ni?m, c?m ?ng s? không th? ngh? bàn. Mi?ng ni?m ra ti?ng là t? l?i l?i tha. T? l?i thì không c?n ph?i nói nh?ng l?i tha ? ch? nào? Là khi ng??i khác nghe ???c, l?i ích th?p nh?t là trong A L?i Da Th?c c?a h? ?ã gieo ???c gi?ng Ph?t. Chúng ta ?ã ?em h?t gi?ng A Di ?à Ph?t tr?ng xu?ng trong A Lai Da Th?c c?a h? là nh? mi?ng ni?m. N?u trong ??i quá kh? c?a h? có thi?n c?n ph??c ??c, thì khi g?p ???c cái nhân duyên này li?n làm cho thi?n c?n ph??c ??c c?a h? s?ng d?y. Cho nên ni?m ra ti?ng, ni?m l?n ti?ng là t? l?i l?i tha. ??o lý này ph?i hi?u thì sau ?ó m?i bi?t tu h?c nh? th? nào, ni?m Ph?t nh? th? nào, s? ni?m ???c ??n pháp h? sung mãn. Trong th?i ??i hi?n nay, mu?n giáo hoá chúng sanh thì không th? không nghiên c?u giáo lý. Vì sao v?y? vì c?n tánh chúng sanh khác bi?t không ??ng, mu?n giáo hóa h? thì ph?i nói lý lu?n v?i h?, cho nên ph?i xem kinh giáo.

Hi?n t?i th?i gian ?ã h?t r?i, chúng ta ngh? ng?i vài phút. A Di ?à Ph?t!

C?n D?ch: C? S? V?ng Tây

Biên t?p: C? s? Di?u Hi?n

(Còn ti?p)

(376)

Bài viết cùng chuyên mục: Các Bài Pháp Khác Của HT Tịnh Không

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


× 9 = mười tám

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: