Chúng sanh có chịu tiếp nhận hay không? nếu như không chịu tiếp nhận,nó sẽ không thể gia trì được

Pháp thân Như Lai trong Tịnh Độ Tông gọi là gì? gọi là Thường Tịch Quang, không có tướng, là một mảng quang minh. thường là bất sanh bất diệt; tịch là bất cấu bất tịnh nhất định không có ô nhiễm,thanh tịnh bình đẳng; quang là quang minh biến chiếu, biến pháp giới hư không giới không có bất chiếu (không chiếu rọi), cái chiếu này chính là sự gia trì của bình đẳng, còn vấn đề gì? Chúng sanh có chịu tiếp nhận hay không? nếu như không chịu tiếp nhận,nó sẽ không thể gia trì được. mặc dù là không gia trì được,nhưng không có rời khỏi, nó là gia trì bình đẳng. nó chiếu rọi bạn,nhưng bạn lại không để cho nó chiếu rọi, bạn có vật làm chướng ngại nó. cái gì chướng ngại? Là nghiệp chướng. bạn hoài nghi, bạn vô tri, vô tri là vô minh, không hiểu được chuyện này, đây là vô minh,không tin tưởng,hoài nghi. cho nên mặc dù có chiếu rọi bạn, nhưng bản thân bạn một chút cảm giác cũng không có. nếu như là người học Phật, họ đọc qua kinh Vô Lượng Thọ, họ hiểu chân tướng sự thật, họ sanh tâm hoan hỷ. cuộc sống mỗi ngày của ta ở đâu? cuộc sống trong Như Lai Thường Tịch Quang . cái sự gia trì này đối với họ hoàn toàn được lợi ích, nghiệp chướng của họ sẽ được tiêu trừ đi rất nhanh,Phật quang phổ chiếu cho họ. trí tuệ của họ sẽ được nâng lên, thật sự ly khổ đắc lạc,vui vẻ hoan hỷ, bản thân sẽ cùng Phật hợp thành một thể,dung hòa thành một thể. đây có phải là thật không? Là thật! Tại vì sao? Vì ngay cả các nhà khoa học cũng đều hiểu tất cả các pháp là từ tâm tưởng mà sanh ra. cái tâm này của chúng ta rất tốt, cái ý niệm này rất tốt, sẽ cùng Thường Tịch Quang của Phật hòa thành một thể. Phật có pháp thân, ta cũng có pháp thân, pháp thân của ta tồn tại,không phải là không tồn tại, mê muội rồi. bây giờ ta không mê muội,giác ngộ rồi. thì pháp thân của ta và pháp thân của Phật là một thân. thì sẽ lập tức có được thập phương vô lượng vô biên vô số Như Lai đều gia trì cho bạn. sinh sống trong Như Lai Thường Tịch Quang. nhất tâm niệm Phật,làm gì có chuyện không gặp được Phật. làm gì có cái đạo lý không được vãng sanh! (3241)

Bài viết cùng chuyên mục: Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển

23 Bình luận về: “Chúng sanh có chịu tiếp nhận hay không? nếu như không chịu tiếp nhận,nó sẽ không thể gia trì được”

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


× năm = 10

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: