không giống với Nguyện của Phật ngày ngày niệm 100.000 tiếng Phật Hiệu vẫn không được vãng sanh

Nghe nói TGCL quá tuyệt diệu Tôi cũng muốn đi, cũng niệm Phật cầu Sanh Có thể Vãng sanh không? Không thể vãng sanh Vì sao? Không có Bồ Đề Tâm cái tâm Bồ Đề này rất quan trọng Đàm Loan pháp sư nói rất hay Cái gì là Bồ Đề Tâm? Là cái tâm nguyện làm Phật Tâm nguyện làm Phật chính là tâm nguyện độ chúng sanh Nguyện độ chúng sanh đó chính là nhiếp thủ chúng sanh vãng sanh các cõi có Phật A Di Đà Phật là Phật Vô Lượng Thọ Đây chính là nói rõ Phát tâm thành Phật vì cái gi? vì phổ độ chúng sanh Cái nguyện này mà Phật A Di Đà đã Phát A Di Đà Phật không có nói phát nguyện “Nơi này của tôi là Viện Dưỡng Lão Tiếp đón các bạn đến dưỡng lão Tiếp đón các bạn đến hưởng phúc” không phải như vậy cho nên nếu mang cái tâm là đến đây dưỡng lão hưởng phước. Nơi này tuyệt vời quá Tôi có thể đến nơi này để sinh sống  có thể coi nơi này là nhà của tôi rồi Như vậy thì không vãng sanh được đâu không tương ứng với Bổn Nguyện của A Di Đà Phật  Cho nên, 《An Lạc Tập》 Y theo 《Vãng Sanh Luận》của Thiên Thân Bồ Tát trong đó có nói rõ [Phàm Dục Phát Tâm Hội Vô thượng Bồ Đề Giả] Cái Hội ở đây, là Tâm của chúng ta phải tương ứng với Vô Thượng Bồ Đề Tông Môn thường nói [Hội Ma] Ở đây có 2 ý nghĩa [Tiên Tu Ly tam chủng dữ Bồ Đề Môn tương vi pháp] (trước tiên phải rời khỏi 3 loại pháp đi ngược lại với Cửa Bồ Đề) Sau đó [Tu Tri Tam Chủng Thuận Bồ Đề Môn Pháp] ( Phải biết 3 loại thuận theo Bồ Đề Pháp Môn) cái này nói rất hay phía trước cái thứ nhất [Y Trí Tuệ Môn, Bất Cầu Tự Lạc, Viễn Ly Ngã Tâm Tham chấp Tự Thân Cố] ( y theo cửa trí tuệ , không cầu vui sướng cho bản thân, xa rời cái tâm tham chấp tư lợi) Trong chú giải nói [ Hà Đẳng Vi Tam] 3 loại nào? Loại thứ nhất [Y Trí Tuệ Môn, Bất Cầu Tự Lạc] TGCL rất hấp dẫn rất muốn đến đó hưởng thụ Cái Tâm này không tương ứng, đi không được cho nên nhất định phải [Viễn Ly Ngã Tâm Tham chấp Tự Thân Cố] Phải buông xả cái này Tôi cần phải học giống như A Di Đà Phật A Di Đà Phật phát đại tâm là muốn phổ độ khắp pháp giới hư không giới tất cả chúng sanh thập Pháp giới trong sát độ của Thập phương nhất thiết Như Lai Cái Tâm này Thật Lớn không phải chỉ độ 1 cái địa cầu không phải chỉ độ 1 cái Thái Dương Hệ Cũng không phải chỉ độ 1 Hệ Ngân Hà Hệ Ngân Hà ở trong Phật Giáo Đại Thừa mới chỉ là 1 cái đơn vị thế giới Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có thập ức cái Hệ Ngân Hà điều này chúng ta không thể không nhận biết Giống như có 1 vị dồng tu cho tôi xem 1 tài liệu có phải là thập ức không? Thập ức đấy Giáo khu của Phật Thích Ca Mâu Ni Thập ức cái Hệ Ngân Hà cũng không phải là quá lớn Chúng ta xem trong 《Kinh Hoa Nghiêm》 [Hoa Tạng Thế Giới Phẩm] trong [Thế Giới Thành Tựu Phẩm] có thể thấy Trên Kinh cho chúng ta biết Mỗi một vị Phật Nhân Địa phát nguyện khác nhau cho nên sau khi thành Phật Giáo Khu của mỗi Phật đều lớn nhỏ khác nhau tối thiểu là 1 cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có 2 cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có 4, 5 cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, không giống nhau Cái thế giới Ta Bà này Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới tiêu chuẩn A Di Đà Phật phát cái Nguyện Quá lớn Vô lượng vô biên Tất cả chư Phật sát độ chư Phật vô lượng thế giới vô lượng, Ngài đều độ hết một cái cũng không từ bỏ chúng ta không có được cái tâm lớn như vậy không tương ứng với Đức Phật A Di Đà bởi vậy giải thích vì sao số người niệm Phật nhiều số người vãng sanh quá ít, tâm lượng của chúng ta nhỏ quá mưu toan tính toán từng chút,tơ hào cũng không chịu buông xả Cái tâm như vậy dùng để niệm Phật làm sao được vãng sanh? Cho nên 1 câu nói trong 《Chú Vãng Sanh Luận》của Đàn Loan Đại Sư khá quan trọng [ Nhược Nhân Bất Phát Vô Thượng Bồ Đề Tâm, Đán Vấn Bỉ Quốc Thổ Thọ Lạc Vô Gián, Vi Lạc Cố Nguyện Sanh, Diệc Đang Bất Đắc Vãng Sanh]   cái này đã làm sáng tỏ nghi vấn của chúng ta rồi tại sao các đồng tu trong Liên Xã khá đông Thật sự vãng sanh, đây là thầy Lý nói đấy 10.000 người chỉ được khoảng 3 , 5 người Đây là chuyện 60 năm trước Ngày hôm nay sau 60 năm bạn muốn hỏi tôi, tôi sẽ cho bạn biết trong 10.000 người chỉ có được khoảng 1, 2 người 60 năm trước có được 3 , 5 người bây giờ chỉ có 1 ,2 người vì sao không được vãng sanh? Xem cái đoạn khai thị này của Đàm Loan pháp Sư là hiểu rồi không có phát Bồ Đề Tâm Nguyên thứ 18 đương nhiên quan trọng Nguyện Thứ 19 không thể thiếu Nguyện Thứ 19 phát Bồ Đề Tâm Ngẫu Ích Đại Sư trong 《Yếu Giải》nói rất hay Có thể vãng sanh hay không quyết định ở sự có hay không tâm Tín Nguyện Tín Nguyện tức là Bồ Đề Tâm quyết định bạn có thể vãng sanh hay không Bạn theo A Di Đà Phật Tâm có tương đồng không Nguyện có tương đồng không không giống với tâm của Phật cũng không giống với Nguyện của Phật ngày ngày niệm 100.000 tiếng Phật Hiệu vẫn không được vãng sanh Kết duyên với A Di Đà Phật đến lúc nào mới được vãng sanh? Tâm giống tâm Phật, Nguyện giống nguyện Phật thì được vãng sanh Nguyện là 48 Đại Nguyện Tâm là phổ độ tất cả chúng sanh (526)

Bài viết cùng chuyên mục: Như Thế Nào Là Phát Bồ Đề Tâm

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


× 6 = ba mươi

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: