Phàm phu muốn thành tựu ngoài thinh huân thành chủng ra, không có biện pháp thứ hai

PHÀM PHU MUỐN THÀNH TỰU NGOÀI THINH HUÂN THÀNH CHỦNG RA, KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP THỨ HAI

Chúng ta ở ngay trong 40 năm tu học không hề bị thoái tâm, được đắc lực là nhờ ngày ngày
giảng Kinh, không có ý niệm thoái chuyển, đọc qua Phật Kinh lại nâng cao mình lên,cho nên
đọc Kinh chính là thân cận Phật Bồ Tát.Cùng các đồng tu cùng nhau nghiên cứu thảo luận,
nghiên cứu thảo luận là khai trí tuệ.Ngay trong nghiên cứu thảo luận là cổ vũ không nhỏ với
chính mình, mới có thể giữ được bất thoái, mới có thể ngày ngày đang tiến bộ.Người xưa đã
nói giáo học tương trường, chúng ta thể nghiệm được.Tại vì sao Bồ Tát vĩnh vô gián đoạn vì
tất cả chúng sanh mà diễn thuyết?Chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ lại cũng có đạo lý, vẫn là không vì
chính mình, vì chúng sanh mới là chân thật vì chính mình.Nếu không vì chúng sanh ngày
ngày giảng Kinh thuyết pháp, họ liền thoái đọa vào Nhị thừa.Mỗi ngày vì đại chúng diễn
thuyết, đạt được cổ vũ rất lớn, đạt được khích lệ rất lớn.Bồ Tát không phải vì chính mình, mà
vì mọi người diễn thuyết, tất nhiên là nghe Bồ Tát khác diễn thuyết.Nếu không phải giảng
Kinh thì nghe Kinh, làm được không gián đoạn mới có thể bảo đảm duy trì Hạnh Bất Thoái.
Chúng ta đọc “Kinh Hoa Nghiêm”, trong đócó câu:”Văn huân thành chủng”, tôi cảm khái rất
sâu sắc đối với bốn chữ này.Tôi thể hội được tất cả thất bại của những người tu học, chính là
thời gian huân tập không đủ.Chúng ta đều là phàm phu, không phải người tái sanh.Người mà
một nghe ngàn ngộđến đâu để tìm? Không tìm được!Nếu phàm phu muốn thành tựu, ngoài
“thinh huân thành chủng” ra, không có biện pháp thứ hai. Các vị xem thấy tôi ngoài những
việc bất đắc dĩ ra, có ứng xử, có việc không thể thoát ra, nếu không mà nói, bất cứ người nào
giảng Kinh, tôi đều không hề bỏ qua, tôi nhất định đến nghe. Không chỉ là các vị học trò tập
giảng Kinh tôi đến nghe, mà các tôn giáo khác giảng Kinh tôi cũng đến nghe.Không học thì
không thể thành tựu.Bạn chính mình phải có thể duy trì Vị Bất Thoái, bạn không có phương
tiện khéo léo thì làm sao bạn có thể làm được?Phương tiện khéo léo chỉ có nghe Kinh, giảng
Kinh, ở mọi lúc mọi nơi vì người diễn nói, không được để gián đoạn.Diễn là biểu diễn, làm ra
kiểu dáng cho người xem.Khi ở một mình, không có người cũng không thể nào buông
lung.Có những quỷ thần mà mắt thịt chúng ta không thấy được, phải làm ra kiểu dáng cho
quỷ thần xem, quỷ thần cũng là chúng sanh, phải phổ độ chúng sanh (533)

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


sáu × 5 =

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: