Phải nghe Kinh nhiều, phải thường nghe thì mới thay đổi được quan niệm sai lầm của chính mình

PHẢI NGHE KINH NHIỀU, PHẢI THƯỜNG NGHE THÌ MỚI THAY ĐỔI ĐƯỢC QUAN NIỆM SAI LẦM CỦA CHÍNH MÌNH

Người tạo tác tất cả tội nghiệp, phần nhiều là không thể tin tưởng Phật pháp, cho
dù ở trong Phật môn đã thọ qua Tam quy ngũ giới, đó là trên hình thức, không phải chân thật.
Đối với Phật pháp, họ tuyệt nhiên không lý giải, thậm chí đến hiểu sai, giải sai, đây đều là do
nguyên nhân ít nghe Kinh. Cho nên Kinh giáo phải nghe nhiều, phải thường thường nghe, thì
quan niệm sai lầm của chúng ta mới có thể chuyển đổi lại. Ngay trong đồng tu chúng ta (không
chỉ là tại gia, mà kể cả đồng tu xuất gia) có rất nhiều quan niệm sai lầm, vẫn cứ không thể
chuyển đổi, ở trong cuộc sống thường ngày vẫn tùy thuận phiền não tập khí. Đây là do nguyên
nhân gì? Nghe Kinh quá ít, rất ít. Chúng ta mới hiểu rõ, tại vì sao năm xưa Thế Tôn còn tại thế,
hết lòng hết dạ giảng Kinh hơn 300 hội, nói pháp 49 năm, mỗi ngày giảng 8 giờ đồng hồ, 49
năm không gián đoạn, đó là vì cái gì? Vì khuyến hóa tất cả chúng sanh giác ngộ hồi đầu, vì
khiến tất cả chúng sanh được lợi ích.

_________________________________________

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (Tập 132) (1058)

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


× chín = 81

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: