Người niệm Phật chúng ta bị thoái chuyển, vì thời gian nghe Kinh quá ít

NGƯỜI NIỆM PHẬT CHÚNG TA BỊ THOÁI CHUYỂN, VÌ THỜI GIAN NGHE KINH QUÁ ÍT

Tại vì sao chúng ta không thể quay đầu? Chúng ta phải đi tìm nguyên nhân này. Quay đầu lại
thì “cận ư giác ý”, không thể quay đầu thì “cận ư nhiễm ý”. Chúng ta trải qua mấy mươi năm
học tập này, sâu sắc thể hội được tầm quan trọng của giáo dục. Nếu không có người dạy thì
bạn làm sao biết quay đầu? Tuy chúng ta cũng đang học, nhưng thời gian học không đủ. Mọi
người chúng ta cùng nhau học tập cũng được không ít năm, tại vì sao vẫn cứ không thể quay
đầu? Vì thời gian học quá ít. Mỗi ngày đến nơi đây để nghe Kinh, một tuần lễ bạn mới học
mười mấy giờ đồng hồ. Khi nào không nghe Kinh thì bạn tùy thuận phiền não tập khí vọng
tưởng. Chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, thời gian tùy thuận vọng tưởng, phân biệt, chấp trước
thì dài, thời gian tùy theo giáo huấn của Phật Đà thì quá ít, cho nên không cách gì quay đầu.
Chúng ta lại nghĩ đến người xưa, đem sự việc này dễ dàng nghĩ được thông, nghĩ thấu suốt.
Người xưa, thời gian tiếp nhận huân tập Phật pháp dài. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời,
mỗi ngày giảng Kinh 8 giờ. Nếu Thế Tôn Ngài không giảng kinh thì mọi người cùng nhau
nghiên cứu thảo luận, mỗi ngày 8 giờ đồng hồ, 49 năm không gián đoạn. Làm sao biết được
Ngài giảng Kinh 8 giờ mỗi ngày? Trên Kinh thường nói: “Nhị thời giảng Kinh”. Ấn Độ vào
thời xưa, đem ngày đêm phân thành sáu thời, ngày ba thời, đêm ba thời. Vậy hai thời giảng
Kinh, chẳng phải là 8 giờ của hiện tại hay sao? Hiện tại chúng ta đem một ngày đêm phân
thành 24 giờ, vào lúc đó phân thành sáu thời. Nếu không giảng Kinh thì là tư duy tu, cho nên
cái họ nghĩ, cái họ nói, cái họ làm, đều là “cận ư giác ý”. Ngày ngày nghĩ đến giáo huấn của
Phật, y giáo phụng hành, thời gian dài như vậy, cho nên mới có thể chuyển đổi. Chúng ta
xem thấy tình hình trước mắt, sâu sắc thể hội giảng Kinh là quan trọng. Tu hành, cho dù là
niệm Phật, tại vì sao có thể thoái chuyển? Vì nghe kinh quá ít, không giác ngộ, cho nên niệm
Phật sẽ thoái chuyển, niệm Phật vẫn còn nghĩ tưởng xằng bậy, niệm một thời gian thì lại đi
học pháp môn khác. Đây đều là do nghe kinh quá ít.

______________________________________________

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Kinh (Tập 129) (687)

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


8 − = bảy

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: