Trí tuệ của Phật Giáo, phương pháp giảng dạy, lý niệm giảng dạy của Phật Giáo cùng với thế gian hoàn toàn khác nhau

Trí tuệ của Phật giáo, phương pháp giảng dạy, lý niệm giảng dạy của Phật giáo cùng với Thế Gian hoàn toàn khác nhau. khi Phật giáo truyền vào Trung Hoa, Những phương pháp,lý niệm,trí tuệ này, Nho giáo đã có được, nó đã tiếp nhận, Đạo giáo cũng đã tiếp nhận. cho nên Phật nói Giới Định Tuệ, nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ, khai tuệ tức là nhìn thấu Nho và Đạo đều hiểu, đều rõ ràng hết, đều tiếp nhận, Đây chính là nhà Phật làm cho Nho và Đạo nâng cao lên với biên độ lớn, những bậc Thầy trong Phật môn xem kinh của Nho giáo, Đạo giáo cùng với Phật giáo đều như nhau. Cho nên Nho Thích Đạo của Trung Hoa là một nhà, bề ngoài thì có phân chia,trên thực tế thì không có, Họ đã quán thông hết. Phàm phu chúng ta tức là ở bốn chữ này, “cấu trọng chướng thâm”. Chúng ta làm thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng? lúc nảy đã nói, “nhất môn thâm nhập” thì có thể tiểu trừ nghiệp chướng, có thể được thanh tịnh. không nên nghĩ đến ý nghĩa của kinh, nếu như nghĩ đến nghĩa của kinh tức là ô nhiễm,tức là phân biệt, cho nên đừng nên nghĩ đến. mục đích tụng kinh là gì? mục đích tụng kinh là cầu Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. đây mới là làm thật, đây là hiểu, Tông Môn thường nói “Hội ma”, đó tức là hiểu, hiểu cái gì? không phân biệt không chấp chước cái này là hiểu, không khởi tâm,không động niệm. nếu không, “tâm thô trí liệt” trí liệt là không có trí tuệ, đại khái qua loa, người này gặp được Phật pháp cũng không nhập môn được, nghe giảng kinh thuyết pháp cũng nghe sơ xài. Huệ Năng đại sư vừa nghe thì đã khai ngộ, chúng ta nghe rồi,nghe cũng không hiểu, tại sao? Tâm của chúng ta không thanh tịnh, ngài không có vọng tưởng, ngài không có tạp niệm, đạo lý Chính là ở đây. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta rằng “Sanh Phật Bình Đẳng”, chúng sanh và Phật là bình đẳng, có chỗ khác Nhau Phật Bồ Tát rời xa trần cấu, không có chướng ngại, sự ô nhiễm thân tâm của những kẻ phàm phu chúng ta mỗi ngày một nghiêm Trọng, mỗi năm một nghiêm trọng. Học Phật còn chấp tướng học Phật, ở trong Phật pháp còn khởi tâm phân biệt,còn chấp chước,cái này là sai. vậy còn học gì nữa,học Phật là học tri thức. Học tri thức của Phật pháp là pháp thế gian không phải Phật pháp, vì tri thức không thể liễu sanh tử, không thể thoát tam giới. tri thức của Phật pháp là điều thiện sau này học rất tốt,kiếp sau sanh vào tam thiện đạo, không thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, cái này không thể không biết nếu như gặp pháp môn Tịnh Độ, nếu như may mắn, bạn tín nguyện trì danh sẽ vãng sanh Tịnh Độ vãng sanh Tịnh Độ là thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi thập pháp giới. (540)

Bài viết cùng chuyên mục: Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


+ một = 2

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: