muốn đoạn được phiền não chỉ có một pháp môn, nhiều quá thì không thể đoạn được.

Lý niệm dạy học của Phật pháp là nhất môn thâm nhập,trường thời huân tu, cuộc đời này của bạn có phải là chuyên tu nhất môn không? chuyên tu nhất môn thì bạn sẽ nhận được cái kết quả này cái sơ sót mà chúng ta phạm phải là không có một đời chuyên công nhất môn khi còn trẻ chúng ta chịu sự ảnh hưởng của thời đại này, cái thời đại này là thời đại khoa học văn minh, khoa học ở trên trái đất này đã 400 năm, có ai mà không bị ảnh hưởng,nhất định là bị ảnh hưởng ảnh hưởng lớn nhất là cái gì? không tin tưởng nhất môn thâm nhập, ta không học làm sao mà hiểu được,nhất định phải học hỏi tìm tòi huống hồ trong kinh Phật là Tứ Hoằng Thệ Nguyện, “pháp môn vô lượng thệ nguyện học”, Phật cũng dạy chúng ta phải học hỏi cho nhiều (quảng học) Phật nói không có sai, mà là chúng ta giải thích sai,giải đáp sai, bạn xem bốn câu Tứ Hoằng Thệ Nguyện câu thứ nhất “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, đây là gì? Là phát nguyện, phát nguyện gì? Là nguyện độ chúng sanh, tốt! cái nguyện này,cái nguyện này là một con đường, cũng chính là toàn tâm toàn ý vì chúng sanh mà phục vụ, chẳng phải là cái ý nghĩa này sao? tất cả chúng sanh, tại vì sao mà vì họ phục vụ ? bởi vì là cùng nhất thể, nên mới có cái nghĩa vụ này vì họ mà phục vụ. cũng giống như là trên thân thể của chúng ta cái thân thể này là do các tế bào hợp thành, các nhà khoa học nói với chúng ta rằng, cơ thể con người là do khoảng 60 ngàn tỷ tế bào hợp thành, 60 ngàn tỉ tế bào này là nhất thể, mỗi một tế bào đều phải vì tất cả các tế bào khác mà phục vụ, chính là cái ý nghĩa này,đây là phát nguyện phục vụ phải có trí huệ và năng lực phục vụ, không có đức năng thì không thể phục vụ được, cho nên cái đầu tiên phải tu dưỡng là đức năng, đó mới chính là đoạn phiền não, “phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”. phiền não chướng ngại trí huệ,chướng ngại đức năng, phải cắt đứt phiền não, sau đó thì mới có thể học hỏi tìm tòi, phía dưới có điều này “pháp môn vô lượng thệ nguyện học”, hiện tại phiền não của chúng ta chưa đoạn chưa đoạn thì làm sao có thể học pháp môn, phải đoạn được phiền não thì mới có thể học được pháp môn. thật ra đã đoạn được phiền nào thì không cần học pháp môn, sẽ hiểu hết pháp môn,nó tự nhiên sẽ thông suốt, tự hiểu được ý nghĩa. sau đó sẽ tự bản thân thành Phật đạo, có năng lực độ Thập Địa Bồ Tát, có năng lực độ Đẳng Giác Bồ Tát là cái ý nghĩa này,không thể giải đáp sai lầm. hiện tại chúng ta học pháp môn, học pháp môn là gì? Là vì muốn đoạn được phiền não đoạn phiền não chỉ có một pháp môn có thể đoạn được nhiều quá thì không thể đoạn được,quá phức tạp, phiền não chướng ngại tâm thanh tịnh, phiền não chướng ngại tâm bình đẳng, chân tâm là thanh tịnh,là bình đẳng, phiền não chính là chướng ngại bạn thanh tịnh, chướng ngại bạn bình đẳng. mục đích của đoạn phiền não, là khôi phục sự thanh tịnh,bình đẳng của chúng ta, thật sự thanh tịnh,bình đẳng rồi thì tự nhiên sẽ giác ngộ sự giác ngộ này chính là tự hiểu được ý nghĩa kia, nhìn thấy được những gì? vô lượng trí huệ,vô lượng đức năng,vô lượng tướng hảo, trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện đều có hết (740)

Bài viết cùng chuyên mục: Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


ba × 6 =

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: