Dị hành đạo, Nan hành đạo

Lịch sử 2000 năm này của Trung Hoa tức là Phật giáo truyền vào Trung Hoa, công nguyên năm 27, năm nay là 2014, đến năm 2067 mới vừa tròn 2000 năm. trong 2000 năm này Phật giáo ở Trung Hoa có thành tựu gì? chúng ta xem trong < Ngũ Đăng Hội Nguyên>, <Cảnh Đức Truyền Đăng Lục> ghi chép, đạt đến cảnh giới này, chính là Biệt Giáo Sơ Địa trở lên, ước tính bảo thủ nhất của chúng tôi là hơn 3000 người ở Trung Hoa trong Thiền Tông. còn có Giáo Hạ, Hiền Thủ,Thiên Thai,Tam Luận, Pháp Tướng, những Tông Phái khác những người thành tựu cũng không ít. Tịnh Độ thì càng nhiều hơn, đây là dị hành đạo, nan hành đạo đều có bấy nhiêu người, dị hành đạo càng nhiều hơn. từ Huệ Viễn đại sư, đây là thời Đông Tấn, ở Lư Sơn dựng lên Liên Xã(Niệm Phật Đường)đầu tiên, 100 mấy người cùng nhau niệm Phật cùng nhau tu, Viễn Công đại sư dẫn đầu, đây là Tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông chúng ta. truyền đến ngày nay, 1700 năm này vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc ước tính bảo thủ nhất là hơn 10 vạn người , sự cống hiến của Phật giáo đối với Trung Hoa! vãng sanh đến thế giới Cực Lạc bằng với việc thành Phật, so với các pháp môn khác là thành tựu. Họ mặc dù minh tâm kiến tánh, cùng với vãng sanh thế giới Cực Lạc thì không thể bì. vãng sanh thế giới Cực Lạc đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát, họ cũng là A Duy Việt Trí Bồ Tát, Tịnh Độ được sự gia trì của Phật A Di Đà, tốc độ rất nhanh, ổn định, ổn định tức là bạn không chiêu ma chướng, sự gia trì của Phật lực,tất cả chư Phật đều gia trì bạn, tất cả thần Hộ Pháp đều chiếu cố bạn, cho nên gọi là dị hành đạo.

—————

Trích Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Tập 13 (2188)

Bài viết cùng chuyên mục: Dị Hành Đạo Và Nan Hành Đạo

18 Bình luận về: “Dị hành đạo, Nan hành đạo”

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


+ 3 = mười hai

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: